POLÍTICA DE PRIVACIDADE

INFORMACIÓN BÁSICA:

Información básica sobre a Protección de Datos.

– Responsable:
Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo)
Edificio Mercado Municipal, s/n· 15320 As Pontes
CIF: G15155641
Tlf: 981 451 153
email: cohempo@cohempo.es

· Categoría de datos

· Procedencia Só tratamos os datos persoais que Vostede nos facilite. -Información adicional Pode atopar máis información a continuación: INFORMACIÓN DETALLADA A presente Política de Privacidade describe a forma en que La Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo), tratará os datos de carácter persoal que Vostede nos proporcione, e que no seu caso solicitemos sobre Vostede.

1. Datos persoais que tratamos: Nós tratamos datos persoais de carácter identificativo e profesional que Vostede nos proporciona a través do formulario de contacto da web www.cohempo.es ou ben mediante correo electrónico a cohempo@cohempo.es Nós poderemos tratar as seguintes categorías de datos persoais proporcionadas por Vostede:

1 Datos de carácter identificativo, como nome, apelidos, teléfono, correo electrónico e código postal.

2. Datos de carácter profesional, como empresa, cargo da empresa e datos de contacto. Como e con que base tratamos os seus datos persoais Os seus datos persoais serán tratados para as finalidades e coas bases legitimadoras que se indican a continuación: A finalidade para a que se solicitan os datos será a de cada caso concreto, pero sempre terá como obxecto xestionar o servizo prestado por La Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) ao cliente dentro do marco da relación comercial que os une.

3. Os seus DEREITOS Vostede ten dereito a que lle confirme se se están tratando ou non os seus datos persoais e, no seu caso, a solicitar o acceso aos datos persoais e a determinada información sobre o tratamento (fins, categorías de datos tratados e destinatarios, entre outros aspectos) (DEREITO DE ACCESO). Así mesmo, ten dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos (DEREITO DE RECTIFICACIÓN), así como a supresión dos mesmos cando, entre outros motivos, estes xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos (DEREITO DE SUPRESIÓN). En determinadas circunstancias (por exemplo, no caso de que o interesado impugne a exactitude dos seus datos, mentres se verifica a exactitude dos mesmos, Vostede poderá solicitar que se limite o tratamento dos seus datos, mentres se verifica a exactitude dos mesmos), Vostede poderá solicitar que se limite o tratamento dos seus datos persoais, sendo estes unicamente tratados para o exercicio ou a defensa de reclamacións (DEREITO A LIMITACIÓN DO TRATAMENTO). Finalmente, ten Vostede a posibilidade de exercer o seu dereito á portabilidad dos datos, é dicir, a recibir os datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento sen que o responsable ao que llos facilitou impídallo, nos supostos legalmente previstos para estes efectos (DEREITO Á PORTABILIDAD DOS DATOS). Vostede poderá exercer os seus dereitos ou revogar o seu consentimento prestados na presente Política de Privacidade en calquera momento dirixíndose a La Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) con domicilio en Edificio Mercado Municipal, s/n· 15320 As Pontes, A Coruña, ou ben mediante correo electrónico á seguinte dirección cohempo@cohempo.es Tamén terá dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos, especialmente cando non recibise satisfacción no exercicio dos seus dereitos.

IV.DESTINATARIOS DOS seus DATOS PERSOAIS Nós non cedemos os seus datos persoais a ningún terceiro, nin os transferimos internacionalmente. CONSERVACIÓN DOS seus DATOS PERSOAIS Conservaremos os seus datos persoais mentres non revogue o seu consentimento polo tempo que resulte necesario para poder cumprir calquera obrigación legal que se derive do tratamento dos mesmos. Transcorrido devandito prazo, os seus datos serán suprimidos.