ORGANIZA

COHEMPO Tfno 981 451153/694446724
Horario de 9.00 a 14.00h

DURACIÓN

Do 9 de decembro de 2022 ao 6 de xaneiro de 2023.

MODO DE PARTICIPACIÓN PARA CLIENTES

Poderá participar calquera persoa que realice compra ou gasto nos establecementos adscritos á campaña entre o 9 de decembro e o 6 de xaneiro e nos que se cubrirán as papeletas que se lles entregarán ó comprar nos establecementos adheridos a esta campaña.

O cliente poderá identificar ao establecemento participante polo cartel anunciador da campaña, así como nos listado adxunto nestas bases.

O cliente deberá cubrir as papeletas cós seus datos persoais (nome, apelidos e teléfono) xa que estes serán os que nos axuden a contactar có gañador unha vez realizado o sorteo .

Os/as empresarios/as participantes na campaña tamén terán dereito a recibir rifas na súa condición de cliente.

SORTEO

Haberá 8 premios. Datas: mércores 14, 21 e 28 de decembro e mércores 11 de xaneiro. Os sorteos realizaranse os días mencionados ás 09:30 h . Nese momento chamarase ao premiado. De non localizar ao agraciado, nin recibir resposta durante a semana seguinte, procederase a contactar có reserva o día do seguinte sorteo.

Elixiranse 1 reserva por premio.

Só entrarán no sorteo as papeletas adquiridas a través da Asociación.

A Asociación poñerase en contacto cós premiados chamando ó número de teléfono facilitado na papeleta.

PREMIOS

Os premios serán os seguintes:

 • 14 de decembro: 2 premios de 300€ cada un
 • 21 de decembro: 2 premios de 300€ cada un
 • 28 de decembro: 2 premios de 300€ cada un
 • 11 de xaneiro: 1 premio de 300€ e 1 premio de 1000€

Para poder ser entregado o premio por parte do ORGANIZADOR, previamente deberá asinar o gañador unha carta de aceptación do premio.

Reclamación do premio:

A Asociación resérvase o dereito a non ter en conta as papeletas que esteñan deterioradas, ilexibles ou conseguidas mediante fraude, roubo o mala fe.

O prazo para a reclamación do premio será dunha semana dende o sorteo. De non aparecer a persoa agraciada, pasarase ao número reserva extraído.

No caso de non aparecer o agraciado dentro dos prazos establecidos a directiva da entidade tomará a decisión que estime oportuna.

Para reclamar o premio a persoa posuidora da rifa deberá de poñerse en contacto coa entidade para concertar horario e proceder á comprobación e anotación dos datos persoais.

O gañador do premio pode rexeitalo asinando a correspondente renuncia pasando o premio ao número reserva.

GASTO DO PREMIO

O/a gañador/a terá ata o día 31 de xaneiro para realizar as compras nos establecementos participantes (independentemente do día no que recibise o premio). Para iso, unha vez feita a verificación daráselle unha lista dos establecementos adscritos e será o mesmo gañador o que leve conta do gasto.

Os premios obxecto da presente campaña en ningún caso poderán ser obxecto de compensación económica a petición do gañador.
Non haberá un gasto máximo por establecemento.

No caso de que se exceda do importe do premio o/a gañador/a pode corrixilo gasto ou aboar a diferenza ao establecemento.

Unha vez feitas as comprobacións o cliente recibirá Vales como medio de pago polos importes anotados e deberá entregalos posteriormente nos establecementos elixidos, momento no que poderá levar os artigos se así o permite o establecemento. Será responsabilidade do establecemento deixar levar os artigos con anterioridade.

Os establecementos que reciban os Vales terán que canxealos na Asociación presentando tamén a correspondente factura a nome da entidade para proceder ao pago.

 PUBLICIDADE 

Na web www.cohempo.es informarse de todo o relativo coa campaña.

Todos os participantes na campaña (establecementos e gañadores) autorizan que os seus nomes (nome comercial no caso do establecemento ou nome e apelidos no caso do/a gañador/a) sexan publicados nos medios de comunicación (prensa escrita, radio e tv local, web relacionada coa campaña e as correspondentes redes sociais) co fin de divulgar a promoción.

No caso do/a gañador/a a difusión da súa imaxe será autorizada polo/a afectado/a.

TRATAMENTO DOS DATOS 

Conforme ó disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), consinto que os meus datos sexan tratados baixo a responsabilidade da Asociación de Comerciantes, Hosteleiros e Empresarios Ponteses para as tramitacións oportunas ante as administracións públicas correspondentes para a comunicación dos gañadores e liquidación de impostos, así como para participar no sorteo e enviarme información dos seus produtos e servicios, conservándoos mentres haxa un interese mutuo para elo. No caso de ser gañador do sorteo, autorizo a publicar o meu nome nos medios de comunicación. Doume por informado de que teño dereito a revocar este consentimento en calquera momento e a exercer os dereitos de acceso, rectificación, potabilidade e supresión dos meus datos e os de limitación e oposición ó tratamento dirimíndome ao Edificio Mercado Municipal, 1º 15320 As Pontes (A CORUÑA). Email: cohempo@cohempo.es . Tamén estou informado de que poido reclamar ante a autoridade de control en www.agpd.es.

FISCALIDADE 

De conformidade coa normativa do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, os premios están suxeitos a retención ou ingreso a conta, en tanto que a súa contía é superior a 300 Euros.

Como consecuencia do anterior, O ORGANIZADOR será o encargado de facerse cargo do ingreso a conta do IRPF derivado do premio de 1000€ (netos)

De igual forma, para poder ser entregado o premio por parte do ORGANIZADOR, previamente deberá asinar o gañador unha carta de aceptación do premio, autorizando ao ORGANIZADOR para efectuar no seu nome a correspondente retención e ingreso a conta a que lles obrigan as disposicións legais vixentes.

Para ese efecto, o gañador deberá facilitar ao ORGANIZADOR , no prazo máximo de 1 día natural desde que sexa requirido para iso, todos os datos persoais e fiscais que este lle solicite, así como fotocopia do DNI, co fin de que O ORGANIZADOR poida levar a cabo o ingreso desta retención, en caso contrario, entenderase que renuncia ao premio.

Todo os anterior ten como fundamento a normativa aplicable á entrega de premios (artigo 101.7 da Lei 35/2006 do 28 de novembro do IRPF, artigos 75.2c, 75.3.f, 99.1 e 105.1 do Real Decreto 439/2007, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do devandito Imposto).

ACEPTACIÓN DAS BASES 

A participación na campaña Merca nas Pontes 2022, implica a aceptación de todas e cada unha das presentes bases, así como o criterio da entidade organizadora na resolución de calquera conflito que puidera xerar a interpretación das mesmas.

Aqueles participantes que incumpran calquera condición de participación incluída nas presentes bases serán excluídos.

A entidade organizadora terá plena potestade para interpretar, aclarar e modificar total ou parcialmente as presentes bases, sen incorrer por iso en responsabilidade algunha.

SOBRE AS BASES 

A Asociación e os establecementos participantes terán as bases de participación estando a disposición de calquera interesado.

A participación en Merca nas Pontes 2022, obriga ao establecemento adscrito e aos gañadores dos premios ao cumprimento de todas e cada unha das presentes bases.

A Asociación non será responsable dos danos e prexuízos que se deriven da operativa, excepto que os mesmos sexan ocasionados por unha actuación neglixente ou dolosa da Asociación.

A Asociación terá plena potestade para interpretar, aclarar e modificar total ou parcialmente as presentes bases, sen incorrer por iso en responsabilidade algunha.

COHEMPO agradece a todos os participantes a súa colaboración nesta nova edición.

ESTABLECEMENTOS PARTICIPANTES

 1. Óptica Baamonde
 2. La Estrella
 3. La Tienda
 4. Urbo
 5. Farmavida
 6. Severiano
 7. Don Dino
 8. Joyería Templo
 9. Anduriña´s
 10. O xantar
 11. Radio Eter
 12. Calzados Criado
 13. Xandra
 14. Peiteados
 15. Lujo
 16. Novalux
 17. Texas
 18. MAYGE
 19. Vilaboy
 20. Óptica Carmela
 21. Calzados Pajón
 22. Xoiería Carballeira
 23. Bouquet
 24. Motos Rouco
 25. Ropa´s
 26. La Artesana
 27. Entrescosturas
 28. Ratón Pérez
 29. Lencería Nubes
 30. Calzados Saavedra
 31. La Coto
 32. La Cottonería
 33. VL
 34. Lecar712
 35. Matojoma
 36. El Baúl
 37. Barbol Travel
 38. Zokos
 39. Elicio Gómez
 40. Opticalia
 41. Montajes As Pontes
 42. Niza
 43. Nexo
 44. VeGavend Autolavado Vending
 45. Ferretería Marcos