AVISO LEGAL

En cumplimento do artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) infórmalle que se atopa inscrita no Rexistro de Asociación co número sendo seus datos identificativos os seguintes:

Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo)
Edificio Mercado Municipal, s/n· 15320 As Pontes
CIF: G15155641
Tlf: 981 451 153
email: cohempo@cohempo.es

A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) esta inscrita no Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), co número 15000065.

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

• CONDICIONS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en diante, A WEB), do que é titular A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo). A navegación pola web de A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións. O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario. Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo), sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web. O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.
O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

• POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios do seu website, puidesen derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

• USO DE COOKIES Y DATOS ESTADÍSTICOS

Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Unicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización. Para estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Provedor de Servizos da internet de A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións máis visitadas. A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra as súas direccións IP. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Con todo, para o acceso á website de A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) non será preceptiva a instalación de cookies.

• PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) con domicilio en PRAZA DO COLEXIO Nº3 que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro. A finalidade do devandito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) poida efectuar nun futuro. Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza a enviarlle información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos do A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) Así mesmo, A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. O usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo), na seguinte dirección PRAZA DO COLEXIO Nº3, ou ben a través do seguinte correo electrónico cohempo@cohempo.es identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

A Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (Cohempo) adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.