Número reserva da campaña Merca nas Pontes, revisade os vosos boletos!! Os gañadores deben a pasar a recoller o premio na oficina de COHEMPO de 9 a 14 h dende hoxe ata o martes 6 de febreiro. Contacto en cohempo@cohempo.es ou no 694446724.

BASES MERCA NAS PONTES 2017

ORGANIZA

COHEMPO Tfno 981 451153.
Horario de 9.00 a 14.00h

ÁMBITO

A campaña é de ámbito municipal.

DURACIÓN

Do 7 de decembro de 2017 ao 5 de xaneiro de 2018.

ESTABLECEMENTOS PARTICIPANTES

Poden participar todo tipo de establecementos independentemente da súa actividade económica, sexa asociado/a ou non.

Considerarase establecemento participante aquel que realice o pago do material promocional.

MODO DE PARTICIPACIÓN PARA CLIENTES

Poderá participar calquera persoa que realice compra ou gasto nos establecementos adscritos á campaña entre o 7 de decembro e o 5 de xaneiro e nos que se lle entregarán rifas por cada compra.

O cliente poderá identificar ao establecemento participante polo cartel anunciador da campaña.

O cliente deberá gardar as rifas xa que son o único medio de comprobación.

Os/as empresarios/as participantes na campaña tamén terán dereito a recibir rifas na súa condición de cliente.

SORTEO

Haberá un único sorteo a celebrar o 13 de xaneiro.

Só entrarán no sorteo as rifas adquiridas a través da Asociación.

Elixiranse catro números máis os seus correspondentes reserva.

Os números serán publicados na web de www.cohempo.es, no facebook da asoiación así como nos medios de comunicación e nos establecementos participantes.

PREMIOS

• Un premio de 1.000€
• Dous premios de 500€
• Un premio de 300€

Para poder ser entregado o premio por parte do ORGANIZADOR, previamente deberá asinar o gañador unha carta de aceptación do premio, autorizando ao ORGANIZADOR para efectuar no seu nome a correspondente retención e ingreso a conta á que lles obrigan as disposicións legais vixentes.

Reclamación do premio:

A Asociación resérvase o dereito a non aceptar o uso de rifas premiadas que esteñan deterioradas, ilexibles ou conseguidas mediante fraude, roubo o mala fe.

O prazo para a reclamación do premio será dunha semana desde a súa publicación. De non aparecer a persoa agraciada, pasarase ao primeiro número reserva extraído e así sucesivamente. O prazo de reclamación será tamén dunha semana despois da publicación.

No caso de non aparecer o agraciado dentro dos prazos establecidos a directiva da entidade tomará a decisión que estime oportuna.

Para reclamar o premio a persoa posuidora da rifa terá que presentarse na oficina de COHEMPO, en horario de 9.00 a 14.00h de luns a venres, en caso contrario pódese poñer en contacto coa entidade para concertar outro horario e procederase á comprobación e anotación dos datos persoais.

O gañador do premio pode rexeitalo asinando a correspondente renuncia pasando o premio ao número reserva.

GASTO DO PREMIO

O/a gañador/a terá de prazo 15 días para realizar as compras nos establecementos participantes. Para iso, unha vez feita a verificación daráselle unha lista dos establecementos adscritos e será o mesmo gañador o que leve conta do gasto.

O/a gañador/a terá de prazo 15 días para realizar as compras nos establecementos participantes. Para iso, unha vez feita a verificación daráselle unha lista dos establecementos adscritos e será o mesmo gañador o que leve conta do gasto.

Os premios obxecto da presente campaña en ningún caso poderán ser obxecto de compensación económica a petición do gañador.
Non haberá un gasto máximo por establecemento.

No caso de que se exceda do importe do premio o/a gañador/a pode corrixilo gasto ou aboar a diferenza ao establecemento.

Unha vez feitas as comprobacións o cliente recibirá Vales como medio de pago polos importes anotados e deberá entregalos posteriormente nos establecementos elixidos, momento no que poderá levar os artigos se así o permite o establecemento. Será responsabilidade do establecemento deixar levar os artigos con anterioridade.

Os establecementos que reciban os Vales terán que canxealos na Asociación presentando tamén a correspondente factura a nome da entidade para proceder ao pago.

CONCURSO DE ESCAPARATISMO 

Este ano, e como novidade dentro da campaña de Nadal, realizarase un concurso de escaparatismo entre os establecementos participantes.

O público deberá votar ó establecemento gañador a través da web http://www.cohempo.es/ .

Unha vez feito o reconto e elexido o gañador, os participantes entrarán nun sorteo dun vale de 150 euros para gastar nos establecementos participantes.

Cada escaparate poderase votar máximo 1 vez. Para que o voto sexa válido, é necesario cubrir un formulario co seu nome e móbil.

O agraciado có vale será publicado na web de www.cohempo.es, no facebook da asociación así como nos medios de comunicación e nos establecementos participantes.

O prazo para a reclamación do premio será dunha semana desde a súa publicación. De non aparecer a persoa pasarase ó reserva.

O sorteo realizarase o día 13 de xaneiro.

O prazo para a reclamación do premio será dunha semana desde a súa publicación. De non aparecer a persoa agraciada, pasarase ao primeiro número reserva extraido e así sucesivamente. O prazo de reclamación será tamén dunha semana despois da publicación.

No caso de non aparecer o agraciado dentro dos prazos establecidos a directiva da entidade tomará a decisión que estime oportuna.

Para reclamar o premio o afortunado terá que presentarse na oficina de COHEMPO, en horario de 9.00 a 14.00h de luns a venres, en caso contrario pódese poñer en contacto coa entidade para concertar outro horario e procederase á comprobación e anotación dos datos persoais.

O gañador do premio pode rexeitalo asinando a correspondente renuncia pasando o premio ao número reserva.

O/a gañador/a terá de prazo 15 días para realizar as compras nos establecementos participantes. Para iso, unha vez feita a verificación daráselle unha lista dos establecementos adscritos e será o mesmo gañador o que leve conta do gasto.

Non haberá un gasto máximo por establecemento.

No caso de que se exceda do importe do premio o/a gañador/a pode corrixilo gasto ou aboar a diferenza á Asociación.

Unha vez feita as comprobacións o cliente recibirá Vales como medio de pago polos importes anotados e deberá entregalos posteriormente nos establecementos elixidos, momento no que poderá levar os artigos se así o permite o establecemento. Será responsabilidade do establecemento deixar levar os artigos con anterioridade.

Os establecementos que reciban os Vales terán que canxealos na Asociación presentando tamén a correspondente factura a nome da entidade para proceder ao pago.

PUBLICIDADE 

Na web www.cohempo.es informarse de todo o relativo coa campaña.

Todos os participantes na campaña (establecementos e gañadores) autorizan que os seus nomes (nome comercial no caso do establecemento ou nome e apelidos no caso do/a gañador/a) sexan publicados nos medios de comunicación (prensa escrita, radio e tv local, web relacionada coa campaña e as correspondentes redes sociais) co fin de divulgar a promoción.

No caso do/a gañador/a a difusión da súa imaxe será autorizada polo/a afectado/a.

TRATAMENTO DOS DATOS 

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, informamos que os datos persoais recollidos terán como fin a tramitación necesaria ante as administracións públicas correspondentes para a comunicación dos gañadores e liquidación de impostos.

FISCALIDADE 

De conformidade coa normativa do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, os premios están suxeitos a retención ou ingreso a conta, en tanto que a súa contía é superior a 300 Euros.

Como consecuencia do anterior, O ORGANIZADOR estará obrigado a realizar a preceptiva retención ou ingreso a conta do Imposto sobre a Renda do gañador.

De igual forma, para poder ser entregado o premio por parte do ORGANIZADOR, previamente deberá asinar o gañador unha carta de aceptación do premio, autorizando ao ORGANIZADOR para efectuar no seu nome a correspondente retención e ingreso a conta a que lles obrigan as disposicións legais vixentes.

Para ese efecto, o gañador deberá facilitar ao ORGANIZADOR , no prazo máximo de 1 día natural desde que sexa requirido para iso, todos os datos persoais e fiscais que este lle solicite, así como fotocopia do DNI, co fin de que O ORGANIZADOR poida levar a cabo o ingreso desta retención, en caso contrario, entenderase que renuncia ao premio.

Todo os anterior ten como fundamento a normativa aplicable á entrega de premios (artigo 101.7 da Lei 35/2006 do 28 de novembro do IRPF, artigos 75.2c, 75.3.f, 99.1 e 105.1 do Real Decreto 439/2007, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do devandito Imposto).

ACEPTACIÓN DAS BASES 

A participación na campaña Merca nas Pontes 2017, implica a aceptación de todas e cada unha das presentes bases, así como o criterio da entidade organizadora na resolución de calquera conflito que puidera xerar a interpretación das mesmas.

Aqueles participantes que incumpran calquera condición de participación incluída nas presentes bases serán excluídos.

A entidade organizadora terá plena potestade para interpretar, aclarar e modificar total ou parcialmente as presentes bases, sen incorrer por iso en responsabilidade algunha.

SOBRE AS BASES 

A Asociación e os establecementos participantes terán a bases de participación estando a disposición de calquera interesado.

A participación en Merca nas Pontes 2017, obriga ao establecemento adscrito e aos gañadores dos premios ao cumprimento de todas e cada unha das presentes bases.

A Asociación non será responsable dos danos e perxuizos que se deriven da operativa, excepto que os mesmos sexan ocasionados por unha actuación neglixente ou dolosa da Asociación.

A Asociación terá plena potestade para interpretar, aclarar e modificar total ou parcialmente as presentes bases, sen incorrer por iso en responsabilidade algunha.

COHEMPO agradece a todos os participantes a súa colaboración nesta nova edición.